นายธงชัย คำโคตร
นายธงชัย คำโคตรผู้อำนวยการกองการยาง
นางสาวประภาสิริ ตงสิริ
นางสาวประภาสิริ ตงสิริ
หัวหน้างานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา
นางสาวสายพิณ ท้าวลา
นางสาวสายพิณ ท้าวลาพนักงานการเงินและบัญชี ส๔ / หัวหน้า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวธัญลักษ์ แจ่มดี
นางสาวธัญลักษ์ แจ่มดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ศิตานันท์ กางกั้น
นางสาว ศิตานันท์ กางกั้นเจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี

นางสาวธัญพร จันทร์คุ้ม
นางสาวธัญพร จันทร์คุ้มนักวิชาการเงินและบัญชี
นางกาญจนา ชวดโต
นางกาญจนา ชวดโตนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาว บัณฑิตา ปั้นโฉม
นางสาว บัณฑิตา ปั้นโฉมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กลุ่มงานนโยบายแผนงานและติดตาม

นายณัฐวุฒิ โตนดทอง
นายณัฐวุฒิ โตนดทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายชัชชาย จันทร์ธารากุล
นายชัชชาย จันทร์ธารากุลเศรษฐกร

กลุ่มงานด้านการจัดการสวนยางและกิ่งตา

นายสุรศักดิ์ ยาเด็ง
นายสุรศักดิ์ ยาเด็งนักวิชาการเกษตร
นายสุณโธ บุญโพธ์แก้ว
นายสุณโธ บุญโพธ์แก้วเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวนิภาภรณ์ กาเลี่ยง
นางสาวนิภาภรณ์ กาเลี่ยงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล