นายธงชัย คำโคตร
นายธงชัย คำโคตรผู้อำนวยการกองการยาง
นางสาวภัทรา กิณเรศ
นางสาวภัทรา กิณเรศนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา
นางสาวสายพิณ ท้าวลา
นางสาวสายพิณ ท้าวลาพนักงานการเงินและบัญชี ส๔ / หัวหน้า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวธัญลักษ์ แจ่มดี
นางสาวธัญลักษ์ แจ่มดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายคุณานันต์ เตมีย์
นายคุณานันต์ เตมีย์เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี

นางสาวธัญพร จันทร์คุ้ม
นางสาวธัญพร จันทร์คุ้มนักวิชาการเงินและบัญชี
นางกาญจนา ชวดโต
นางกาญจนา ชวดโตนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฤดีพรภรณ์ อู่วิเชียร
นางสาวฤดีพรภรณ์ อู่วิเชียรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กลุ่มงานนโยบายแผนงานและติดตาม

นายณัฐวุฒิ โตนดทอง
นายณัฐวุฒิ โตนดทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายชัชชาย จันทร์ธารากุล
นายชัชชาย จันทร์ธารากุลเศรษฐกร

กลุ่มงานด้านการจัดการสวนยางและกิ่งตา

นายสุรศักดิ์ ยาเด็ง
นายสุรศักดิ์ ยาเด็งนักวิชาการเกษตร
นายสุณโธ บุญโพธ์แก้ว
นายสุณโธ บุญโพธ์แก้วเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวนิภาภรณ์ กาเลี่ยง
นางสาวนิภาภรณ์ กาเลี่ยงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล