ประกาศผู้ชนะ จดโเมนเนมพร้อมเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเจาะจง