ก. เกษตรฯ ร่วมกับ อบจ.หนองบัวลำภู เร่งรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรทำถนนนำร่องเป็นที่แรก ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ หวังผลให้ราคายางพาราขยับสูงขึ้น

     นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่ได้สั่งการเร่งรัดประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน โดยมอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยงานกลางประจำพื้นที่พร้อมทั้งรับผิดชอบในการอำนวยการและประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองทุกถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการทำถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para-Asphaltic) หรือ ถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดนั้น ขณะนี้ ได้รับรายงานจากเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จังหวัดหนองบัวลำภูว่า ได้ประสานงานกับองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ทางอบจ. อนุมัติงบประมาณสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราเป็นแห่งแรกเป็นถนนสาธิต ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐ โดยอบจ.หนองบัวลำภูซื้อน้ำยางสดจากกลุ่มเกษตรกรห้วยเดื่อ 1,200 กิโลกรัมและจากสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนทันยางทอง จำกัด 1,200 กิโลกรัม มาทำถนนยางพาราที่หมู่ 4 บ้านหินลับ ตำบลหนองสวรรค์ อ. เมืองหนองบัวลำภูแล้ว

ทั้งนี้ ตามรายงานระบุว่า จากราคาซื้อขายที่กรุงเทพฯ อยู่ที่กิโลกรัมละ 36 บาทนั้น กลุ่มเกษตรกรต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำแอมโมเนียและสารกันกอกเพื่อป้องกันยางจับตัวเป็นก้อนมาใส่ในน้ำยางสด รวมทั้งค่าขนส่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10.23 บาทต่อกิโลกรัม แต่ทางอบจ. รับซื้อน้ำยางสดในพื้นที่โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวที่กิโลกรัมละ 26.67 บาท

“หาก อปท.ทุกแห่งได้สนับสนุนให้มีการทำถนนภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านหรือชุมชนทั่วประเทศทั้ง 80,000 หมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) หมู่บ้านละอย่างน้อย 1 กิโลเมตรก็จะต้องใช้น้ำยางพาราไม่น้อยกว่า 960,000 ตัน (1ก.ม.ใช้นำ้ยางพาราจำนวน 12 ตัน) จะทำให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น (Demand) อย่างมีนัยยะซึ่งจะส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้นตามเป้าหมายอีกทั้งเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย” รมว.เกษตรฯ กล่าว

ด้านนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตะรักษ์ นายกอบจ. หนองบัวลำภู กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราแก่ผู้บริหารอบต. เทศบาล และพนักงานด้านช่างถึงการนำน้ำยางพาราสดและน้ำยางพาราข้นมาทำถนนตามมาตรฐานงานดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบทตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันราคายางพาราที่ตกต่ำให้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งได้ทำถนนสาธิตไว้ที่สาย นภ. ถ. 10009 สายบ้านเก๋าโกใต้-บ้านโนนงาม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภูสำหรับถนนสายแรกนี้ยาว 200 เมตร ผิวการจราจรกว้าง 6 เมตร คิดเป็น 1,200 ตารางเมตร  ใช้ซีเมนต์ 240 ถุงผสมดินลูกรัง คลุกเคล้าให้เข้ากัน ต่อมาใช้น้ำยางพาราสดพ่นให้ทั่วผิวถนน แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและคลุกเคล้าถึง 4 รอบ แล้วจึงบดอัดให้แน่น

“อย่างไรก็ตาม ยังมีอบต. 43 แห่งและเทศบาล 24 แห่งแสดงความจำนงที่จะร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางในจังหวัด ทั้งนี้ถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราความยาว 1 กิโลเมตร ผิวการจราจรกว้าง 6 เมตร คิดเป็น 6,000 ตารางเมตร ใช้น้ำยางสด 12,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 26.67 บาท คิดเป็นค่าน้ำยางสด 320,040 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมค่าวัสดุอื่นๆ จะใช้งบประมาณ 1,130,040 บาทในการสร้างถนนงานดินซีเมนต์ยางพาราความยาว 1 กิโลเมตร โดยทางจังหวัดหนองบัวลำภูจะรับซื้อน้ำยางสดจากสถาบันเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และช่วยยกระดับราคายางให้สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล” นายกอบจ. หนองบัวลำภู กล่าว