ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   ตุลาคม  2561

ประจำปีงบประมาณ   2562

ลำดับ

หน่วยงาน

ประเภทยาง

ปริมาณยาง

ราคา: กิโลกรัม

สถานที่รับซื้อ

ที่จำหน่าย

1

ศวพ.จันทบุรี

ยางแผ่นดิบ

 3,027.59

            39.00

เกษตรกร

2

ศคย.บุรีรัมย์

ยางทดลอง(ก้อนถ้วย)

    366.00

            20.00

เกษตรกร

ยางทดลอง(ก้อนถ้วย)

    543.00

            19.00

ร้านค้า

ยางแผ่นดิบ

 1,445.00

            40.00

ห้างหุ้นส่วน จำกัด

3

ศวพ.กระบี่

ยางแผ่นดิบ

 1,873.00

            37.30

บริษัท

เศษยาง

    795.00

            20.25

ห้างหุ้นส่วน จำกัด

4

ศวพ.สงขลา

ยางแผ่นดิบ

 1,780.00

            40.55

สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา

5

ศวพ. ตรัง

ยางแผ่นดิบ

    603.00

            39.22

เกษตรกร

เศษยาง

      35.00

            39.22

เกษตรกร

6

ศวพ.นราธิวาส

ยางแผ่นดิบ

 1,030.00

            36.50

เกษตรกร

เศษยาง

    129.00

            23.00

เกษตรกร

7

ศวพ.ปัตตานี

ยางแผ่นดิบ

    723.00

            38.49

เกษตรกร

เศษยาง

      46.00

            18.00

เกษตรกร

8

ศวพ.รือเสาะ

ยางแผ่นดิบ

    289.00

            39.28

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา

    504.00

            38.48

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา

9

ศวส.ยะลา

ยางแผ่นดิบ

    967.00

            36.50

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา

10

ศวพ.น่าน

ยางแผ่นดิบ

    946.00

            32.00

เกษตรกร

ยางทดลอง(ก้อนถ้วย)

    269.00

            11.00

เกษตรกร

เศษยาง

    144.00

              7.00

เกษตรกร

11

ศวส.เชียงราย

ยางแผ่นดิบ

    513.00

            22.00

เกษตรกร

ยางทดลอง(ก้อนถ้วย)

    877.00

            33.00

เกษตรกร