เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม