รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงการคลัง
เงินทุนหมุนเวียนายางพารา ปีงบประมาณ 2562
แผนงาน / เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
โครงการ ดำเนินการ
การเบิกจ่ายงบลงทุน 1 ตุลาคม 2561 ถึง ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือน มีนาคม 2562
ประจำปี เป้าหมายเบิกจ่าย ทั้งปี 29 ล้านบาท 30-ก.ย.-62
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุนเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 10 ล้านบาท
 คิดเป็นร้อยละของเป้าหมายทั้งปี 31.12%