เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 เงินทุนหมนุเวียนยางพราได้เดินทางไปราชการ ณ ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัม เพื่อดำเนิน กิจกรรม 5 ส ในส่วนของเงินทุนหมนุเวียนยางพารา