วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ได้มีการจัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา โดยพิจารณาเรื่องร่างตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล เป็นประธานในการประชุม