เมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระสำคัญในการประชุม เรื่อง ร่างตัวชี้วัดประจำปี 2563