วันที่ 9 สิงหาคม  2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ได้มีการจัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา โดยพิจารณาเรื่อง ประมาณการ รายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล เป็นประธานในการประชุม