วันที่ 16 กันยายน 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนยางพาราเพื่อพิจารณา ทบทวนแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง