รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงการคลัง
เงินทุนหมุนเวียนายางพารา ปีงบประมาณ 2562
แผนงาน /เป้าหมายระยะเวลาผลการดำเนินงาน
โครงการดำเนินการ
การเบิกจ่ายงบลงทุน1 ตุลาคม 2561 ถึงผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือน มีนาคม 2562
ประจำปีเป้าหมายเบิกจ่าย ทั้งปี 29 ล้านบาท30-ก.ย.-62
งบประมาณ พ.ศ. 2562งบลงทุนเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน17ล้านบาท
 คิดเป็นร้อยละของเป้าหมายทั้งปี58.51%