เงินทุนหมุนเวียนยางพาราก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2495 ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้รับอนุมัติเงินจากกระทรวงการคลัง จากเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2498 จำนวน 1,000,000 บาท และปี 2503 จำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงินทุนหมุนเวียนยางพาราทั้งสิ้น 3,200,000 บาท สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรได้นำเงินทุนหมุนเวียนยางพาราใช้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางพันธุ์ดี และปลูกพืชบางชนิดแซมยาง ตลอดจนทำยางแผ่นดิบและยางอื่นๆ และรวมทั้งการค้นคว้าทดลองและวิจัยเกี่ยวกับยางพาราพร้อมทั้งการผลิตและจำหน่าย กิ่งพันธุ์ยาง ผลผลิตยางชนิดต่างๆ ที่ได้มาจากการค้นคว้าทดลองและวิจัย อีกทั้งจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในราคาย่อมเยา