วันที่ 5 มีนาคม  2563 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ได้มีการจัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา  โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล เป็นประธานในการประชุม