วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมได้มีการประชุม เงินทุนหมุนเวียนยางพาราและแนะนำหัวหน้างานเงินทุนคนใหม่