วันที่ 2 มิถุนายน เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพาราโดยมี นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับทราบผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562 และผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563