ปริมาณน้ำฝนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเจริญเติบโตของต้นยาง ปกติหลังการปลูกยางต้นยางควรได้รับน้ำฝนในปริมาณที่เพียงพอและสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 5 เดือนในภาคใต้และภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำฝน 2,000 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีจำนวนวันฝนตกเฉลี่ย  175 วันต่อปี สามารถปลูกยางได้เช่นกัน แต่ต้นยางจะเปิดกรีดได้ใน 7-9 ปีหลังปลูก