วันที่ 22 กรกฎาคม  2563 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ได้มีการจัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา  โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล เป็นประธานในการประชุม