วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้มีการจัด อบรม เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยเนื้อหาในการอบรม จะประกอบด้วย แนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของเงินทุนหมุนเวียนยางพารา แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และสิ้นค้าคงเหลือ