วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการกองการยาง เข้าตรวจเยี่ยมงานเงินทุนหมนุเวียนยางพาราที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา