วันที่ 7 สิงหาคม  2563 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ได้มีการจัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา  โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล เป็นประธานในการประชุม โดยมีการพิจารณา ประมาณการรายรัย-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564