วันที่ 19 สิงหาคม 2563  เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพาราโดยมี นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564