วันที่ 2 กันยายน  2563 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ได้มีการจัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา  โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล เป็นประธานในการประชุม