การเตรียมพื้นที่สร้างสวนยางมี 2 ลักษณะ คือ เตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกแทนและเตรียมปลูกใหม่ ความแตกต่างของ 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ปลูกแทนจะมีต้นยางเก่าเป็นไม้ยืนต้นหลัก แต่พื้นที่ปลูกใหม่อาจจะมีไม้อื่นๆ เป็นพืชยืนต้นหลัก หรืออาจจะไม่มีไม้ยืนต้นใดๆแล้วแต่สภาพซึ่งอาจจะเป็นป่าละเมาะ ป่าดิบ หรือพื้นที่ที่ทำการเกษตรไปก่อนแล้ว

                                                                                       การไถพรวน

                                                                          การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง