ก่อนการปลูกยางต้องจัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยด้วยการทำลายซากเหลือของพืชออกจากแปลงให้มากที่สุดหากมีซากเหลือที่ยังไม่สลายตัว ตอไม้เก่าๆ หรือ เศษท่อนไม้ จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่อต้นยาง เช่นโรคราค สำหรับตอไม้เก่าๆมีส่วนรากอยู่ใต้ดินและไม่สามารถทำลายได้ควรใช้สารเคมีทำลายส่วนที่หลือให้ผุพังเร็วที่สุด ขั้นตอนการจัดการพื้นที่