การโค่นเป็นการกำจัดไม้ยืนต้นออกจากแปลงเบื้องต้น ควรจะเริ่มโค่นในช่วง ฤดูแล้งวิธีการโค่นที่นิยมมี  2 วิธี คือ การโค่นโดยแรงคน และโค่นโดยใช้รถแทรกเตอร์โค่นโดยแรงคน ควรโค่นไม้ขนาดเล็กที่วัดรอบต้นต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ระดับความสูง 1 เมตรและไม้ที่วีดรอบโคนต้นตั้งแต่ 6-7 เซนติเมตรออกก่อน หลังจากนั้นจึงโค่นไม้ขนาดใหญ่ที่มีเส้นรอบต้นมากกว่า 50 เซนติเมตรที่ระดับ 1 เมตรเหนือพื้นดินโดยตัดให้เหลือตอทิ้งไว้สูงไม่เกิน 1.5 เมตรโค่นโดยใช้รถแทรกเตอร์ รถแทรกเตอร์จะดันต้นไม้ให้ล้มโดยถอนรากขึ้นมาด้วย และไม่จำเป็นต้องถางไม้เล็กออกก่อนการดันต้องดันให้ต้นไม้ล้มไปทางเดียวกัน