กรณีมีสวนยาง หรือบ้านพักอาศัยใกล้กับแปลงปลูกยาง ก่อนเผาต้องทำแนวกันไฟก่อน ถ้าเป็นสวนขนาดเล็กทำแนวกันไฟกว้าง 8-10 เมตร แต่ถ้าเป็นสวนขนาดใหญ่แนวกันไฟต้องเพิ่มเป็น 15-20 เมตร และควรทำ 2 แนว โดยทำแนวชั้นในกว้าง 10-15 เมตร ห่างจากแนวชั้นใน 10 – 15 เมตรจึงทำแนวกันไฟรอบนอกขนาดกว้าง 8-10 เมตร

กรณีที่แปลงที่จะปลูกใหม่อยู่ในพื้นที่ลาดเอียงมากๆ หรือเนินเขาและอยู่เหนือแปลงที่ได้ปลูก หรือเตรียมไปเรียบร้อยแล้ว เศษไม้ หรือเศษเหลืออื่นๆ ในแปลงที่เตรียมใหม่อาจจะถูกพัดพาลงไปทับถมแปลงที่ปลูกเสร็จแล้ว ที่อยู่ทางตอนล่างของแปลงที่เตรียมใหม่ให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จึงต้องเหลือแนวป่าเอาไว้อย่างน้อย 10 เมตรในเขตที่ติดต่อกับแปลงทางตอนล่างเพื่อเป็นแนวทางป้องกันเศษเหลือดังกล่าวทั้งเป็นการป้องกันการลุกลามของไฟในตอนเผาปรนด้วย หลังจากทำความสะอาดแปลงที่เตรียมใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงค่อยจัดการกับแนวป้องกันที่เหลือต่อไป