สภาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้ออกคำแนะนำพันธ์ยาง ปี 2554 เพื่อให้เกษตรกรเลือกปลูก ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ทั้งปลูกยางเดิมในภาคใต้และภาคตะวันออก และพื้นที่ปลูกยางใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยแบ่งคำแนะนำพันธ์ยางออกเป็น  3 กลุ่ม คือพันธ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยาง พันธ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ และพันธ์ยางเพื่อผลิตเนื้อไม้เจ้าของสวนยางควรมีเป้าหมายของการปลูกยางที่ชัดเจนเพื่อสามารถเลือกพันธ์ยางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการได้