พันธ์ยางชั้น 1 แนะนำให้ปลูกโดยไม่จำกัดเนื้อที่ปลูก พันธ์ยางในชั้นนี้ได้ผ่านการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆอย่างละเอียดมาแล้ว

พันธ์ยางชั้น 2 แนะนำให้ปลูกโดยจำกัดเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกิน 30% ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละพันธ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พันธ์ยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาลักษณะบางประการเพิ่มเติมเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเลือกปลูกพันธ์ยางชั้นนี้ ควรรับคำแนะนำจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

 

การปรับปรุงพันธ์ยางโดยการผสมเกสร ใช้ระยะเวลาคัดเลือกลูกผสมประมาณ 28 ปีจึงจะได้พันธ์ยางที่ต้องการ