กลุ่ม 1 เป็นพันธ์ยางแนะนำเพื่อผลผลิตน้ำยาง เป็นพันธ์ที่ให้น้ำยางสูงเป็นหลัก การเลือกปลูกพันธ์ยางในกลุ่มนี้ควรมุ่งเน้นน้ำยาง

กลุ่ม 2 พันธ์ยางแนะนำเพื่อผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ เป็นพันธ์ที่ให้ทั้งผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ การเลือกปลูกพันธ์ยางในกลุ่มนี้ควรมุ่งทั้งผลผลิตน้ำยางและปริมาณไม้ยาง โดยให้น้ำยางสูงและมีการเจริญเติบโตดี ลักษณะลำต้นตรง ให้ปริมาณเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูง