พื้นที่ปลูกยางเดิม

พันธ์ยางชั้น 1

สถาบัยวิจัยยาง 251

สถาบันวิจัยยาง 226

บี  พี  เอ็ม 24 (BPM 24)

อาร์  อารื ไอ เอ็ม 600 (RRIM 600)

พันธ์ยางชั้น 2

สถาบันวิจัยยาง 218

สถาบันวิจัยยาง 250

สถาบันวิจัยยาง 319

สถาบันวิจัยยาง 405

สถาบันวิจัยยาง 406

สถาบันวิจัยยาง 408

สถาบันวิจัยยาง 410

สถาบันวิจัยยาง 411

สถาบันวิจัยยาง 416

สถาบันวิจัยยาง 3601

สถาบันวิจัยยาง 3602

สถาบันวิจัยยาง 3603

สถาบันวิจัยยาง 3605

สถาบันวิจัยยาง 3606

Haiken 2

PR 302

PR 305

PRIC 100

RRIC 101

พื้นที่ปลูกยางใหม่

พันธ์ยางชั้น 1

สถาบัยวิจัยยาง 408

สถาบันวิจัยยาง 251

สถาบันวิจัยยาง

226BPM 251

พันธ์ยางชั้น 2

สถาบันวิจัยยาง 250

สถาบันวิจัยยาง 319

สถาบันวิจัยยาง 405

สถาบันวิจัยยาง 406

สถาบันวิจัยยาง 410

สถาบันวิจัยยาง 411

สถาบันวิจัยยาง 410

สถาบันวิจัยยาง 411

สถาบันวิจัยยาง 416

สถาบันวิจัยยาง 3601

สถาบันวิจัยยาง 3602

สถาบันวิจัยยาง 3603

สถาบันวิจัยยาง 3605

สถาบันวิจัยยาง 3606

Haiken 2

PR 302

PR 305

PRIC 101

RRIC 101