กลุ่มพันธ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้

พื้นที่ปลูกยางเดิม

พันธ์ยางชั้น 1

PB 235

PB 235

PB 260

พื้นที่ปลูกยางใหม่

พันธ์ยางชั้น 2

RRII  118

PB 235