กลุ่มพันธ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม้เป็นหลัก

พื้นที่ปลูกยางเดิมและพื้นที่ปลูกยางใหม่

พันธ์ยางชั้น 1

ฉะเชิงเทรา  50

AVROS  2037

BPM  1