การปลูกยางพาราให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งบริเวณที่ตั้งแปลง สภาพดินฟ้าอากาศ องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาสภาพพื้นที่ดิน และลักษณะของดินที่ดีแล้ว ยังต้องกมีการจัดการและการดูแลรักษาสวนยางที่ดีด้วยแม้ว่าต้นยาง  จะมีลักษณะเด่นที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี แต่ก็มีขีดจำกัดบางประการที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้น้ำยางของต้นยาง จำเป็นต้องนำปัจจัยต่างๆมาผสมผสานและปรับปรุงให้เหมาะสมกับต้นยางและสวนยาง ดังนั้นเจ้าของสวนยางต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์การปลูกยางเป็นอย่างดี