พื้นที่ที่เหมาะสมปลูกยางของโลกอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 10  องศาเหนือ และ 10 องศาใต้และเส้นศูนย์สูตร สำหรับไทยจังหวัดที่อยู่สูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ หนองคาย ตั้งอยู่บริเวณ ประมาณเส้นรุ้ง 18 องศาเหนือ และจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดตั้งอยู่สูงสุดขงภาคเหนือตั้งอยู่บริเวณประมาณเส้นรุ้ง 20 องศาเหนือ ดังนั้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงปลูกยางได้ แต่ต้องเลือกปลูกในสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและใช้วิธีการจัดการที่ดี