ความสูงที่เหมาะสมต่อการปลูกยางควรต่ำกว่า 200 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะกรีดได้เมื่อต้นยางอายุประมาณ 5-6 ปีแต่หากปลูกที่ระดับสูงประมาณ 800 เมตรจะเปิดกรีดยางได้เมื่อต้นยางมีอายุประมาณ        7 – 8 ปีช้ากว่า ปกติ 1-2 ปี