ความลาดเทมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นยาง ถ้าพื้นที่มีความลาดเทมากจะทำให้การเจริญเติบโตและปริมาณน้ำยางที่ลดลง พื้นที่ ที่มีความลาดเทมากขึ้นจะเก็บความชื้นได้น้อยลงดังนั้นจึงไม่ควรปลูกยางในพื้นที่ที่มีความลาดเทมากกว่า 12 องสาจากแนวระดับ หากความลาดเทมากกว่า 8 องศาควรปลูกยางแบบขั้นบันไดเพื่อป้องกันความซะล้างและการพังทลายของดิน


การปลูกยางบนพื้นที่สูงควรปลูกวิธีขั้นบันได้

การปลูกยางในนาหากมีน้ำขังต้นยางโตช้า