ปริมาณน้ำฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความเจริญเติบโตของต้นยาง ปกติหลังการปลูกยางต้นยางควรได้รับน้ำฝนในปริมาณที่เพียงพอและสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 5 เดือนในภาคใต้และภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำฝน 2,000 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีจำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 175 วันต่อปีเป็นปริมาณที่เหมาะสมทำให้ต้นยางเจริญเติบโตดีและเปิดกรีดได้ใน 6 ปี หลังปลูก    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมีปริมาณน้ำฝน 1,200 – 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 110 – 120 วันต่อปี สามารถปลูกยางได้เช่นกันแต่ต้นยางจะเปิดกรีดได้ใน 7 – 9 ปีหลังปลูก   ดังนั้นปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสำหรับการปลูกยางควรมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี และมีจำนวนวันฝนตก 120 – 150 วันต่อปี