ปกติสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินจะเสื่อมจากการชะล้างหน้าดินการสูญเสียธาตุอาหาร  การพังทลายของหน้าดิน และการทำเขตกรรมที่ไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมีวิธีการแก้ไขความเสื่อมทางเคมีและทางกายภาพของดินโดยการเติมธาตุอาหารที่พืชจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ลงในดิน เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ซึ่งต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมต่อจุลินทรีในดินที่จะสามารถย่อยซากพืช ซากสัตว์ และอินทรียวัตถุเพื่อเป็นประโยชน์แก่ต้นยางทางอ้อม


เมื่อหน้าดินพังทลายทำให้ระบบรากยางเสียหายและต้นยางอาจล้มได้