กิ่งตายางพันธ์ดี ที่มีจำหน่าย

 กิ่งตาน้ำตาล

 กิ่งตาเขียว

พันธุ์

จำนวนกิ่ง

พันธุ์

 จำนวนกิ่ง

 RRIM 600

 4,455

โดยมีผู้ประสานงานการจำหน่าย ชื่อ นางสาวโสพิศ ด้วงคำ  หมายเลขโทรศัพท์ 093-6459177