ขณะนี้ยังไมมีการจำหน่ายเนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างการปลูกใหม่