กิ่งตายางพันธ์ดีที่มีจำหน่าย

กิ่งตาน้ำตาล

กิ่งตาเขียว

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIM 600

RRIT 251

RRIT 408

RRIT 226

PB 235

โดยมีผู้ประสานงานการจำหน่าย ชื่อ   นางนิศา  พรหมม่วง   หมายเลขโทรศัพท์ 077-381960

กิ่งตายางพันธ์ดีที่มีจำหน่าย(แปลงขยายพันธ์ุปะทิว)

กิ่งตาน้ำตาล

กิ่งตาเขียว

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

 RRIM 600
 RRIT 251  –
 PR 255  –
 GT 1  –

โดยมีผู้ประสานงานการจำหน่าย ชื่อ   นางปราณี เกลี้ยงประดิษฐ์   หมายเลขโทรศัพท์ 077-591166