รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงการคลัง
เงินทุนหมุนเวียนายางพารา ปีงบประมาณ 2561
แผนงาน / เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
โครงการ ดำเนินการ
การเบิกจ่ายงบลงทุน 1 ตุลาคม 2560 ถึง ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือน ธันวาคม 2560
ประจำปี เป้าหมายเบิกจ่าย ทั้งปี 31.2 ล้านบาท 30-ก.ย.-61
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 14.7 ล้านบาท
 คิดเป็นร้อยละของเป้าหมายทั้งปี 57.5%