นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนจะหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อนำยางพาราที่ค้างในสต๊อกรัฐ 100,000 ตัน จากโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง มูลค่า 22,000 ล้านบาท ไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อไม่ให้สต๊อกยางที่มีอยู่กระทบกับราคายางในประเทศ เนื่องจากขณะนี้ราคายางเฉลี่ยอยู่ที่ 43-44 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพารา วงเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางรายย่อยที่ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ขณะที่การดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้งบประมาณ 24,000 ล้านบาท ได้มีการลงนามในสัญญาจัดจ้างไปแล้ว 80% ของงบประมาณ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 9,367 ล้านบาท สาเหตุที่การเบิกจ่ายล่าช้า เกิดจากการติดขัดเรื่องของเอกสารในหน่วยงาน จึงสั่งการให้ น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นหัวหน้าทีมเร่งรัดการทำงาน ติดตามการใช้งบประมาณและเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าตามแผน อาทิ 1.แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต เป้าหมาย 24,300 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9,011 ล้านบาทของงบประมาณ อาทิ มีการอบรมสร้างอาชีพใหม่ 12,094 ราย การสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตรทั่วประเทศ 9,000 ชุมชน เกษตรกรจำนวน 1.63 ล้านคน เป็นต้น และ 2.แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงิน 693 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 356 ล้านบาทของงบประมาณ อาทิ มีประชาชนประกอบอาชีพใหม่แล้ว 141,468 คน มีรายได้รวม 71 ล้านบาท.