Call 02-561-5394 , 02-940-5794 ต่อ 12,15|rubberfunds@gmail.com

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนยางพาราในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เงินทุนหมุนเวียน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กองการยาง

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กองการยาง)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนยางพาราในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (เงินทุนหมุนเวียน)