Call 02-561-5394 , 02-940-5794 ต่อ 12,15|rubberfunds@gmail.com

ประวัติ

เงินทุนหมุนเวียนยางพาราก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2495 ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้รับอนุมัติเงินจากกระทรวงการคลัง จากเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 1,000,000 บาท ต่อมาในปี [...]