Call 02-561-5394 , 02-940-5794 ต่อ 12,15|rubberfunds@gmail.com

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงการคลัง เงินทุนหมุนเวียนายางพารา ปีงบประมาณ 2562 แผนงาน / เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน โครงการ [...]

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงการคลัง เงินทุนหมุนเวียนายางพารา ปีงบประมาณ 2562 แผนงาน / เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน โครงการ [...]

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงการคลัง เงินทุนหมุนเวียนายางพารา ปีงบประมาณ 2562 แผนงาน / เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน โครงการ [...]

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงการคลัง เงินทุนหมุนเวียนายางพารา ปีงบประมาณ 2562 แผนงาน / เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน โครงการ [...]

รายงานผลการรับ-จ่าย

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [...]