Call 02-561-5394 , 02-940-5794 ต่อ 12,15|rubberfunds@gmail.com

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)  

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

ผู้ได้รับการตคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

ประกาศผู้ชนะ จดโเมนเนมพร้อมเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จดโเมนเนมพร้อมเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองการยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง