วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้ชาวสวนยางปลูกยางพันธุ์ดี และปลูกพืชแซมกับยาง ตลอดจนทำยางแผ่นและยางอื่นๆ

  2. เพื่อการค้นคว้าทดลองและวิจัยเกี่ยวกับยางพาราให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และการค้นคว้าทดลองอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายยาง พันธุ์ยาง ยางชนิดต่างๆ หรือผลผลิตที่ได้มาจากการค้นคว้าทดลองและการวิจัยนั้น

  3. เพื่อจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในราคาย่อมเยา