สนับสนุนการผลิตยางพันธุ์ดีและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การแปรรูปยางตามมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่ายาง ตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ